วางระบบบัญชี

เราเป็นสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชี วางระบบเอกสาร ให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากรอย่างมืออาชีพ รวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานให้ของลูกค้าในอดีตที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปช่วยวางระบบบัญชีให้กับลูกค้าในหลายประเภทอุตสาหกรรมได้แก่

  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจซื้อมา ขายไป
  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจบริการ
  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ

  • เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงาน
  • ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน
  • ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน
  • เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต
  • เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการ

ขั้นตอนการทำงาน

1.    เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า

2.    ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับโปรแกรมบัญชี รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.    อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่

4.    ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น

5.    จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ

 

Visitors: 26,352